https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest 27-01-2021 Schooladvies en onderwijs leerlingen groep 8 | SKOSO

27-01-2021 Schooladvies en onderwijs leerlingen groep 8

Beste ouders en verzorgers van kinderen in groep 8,

In deze brief informeer ik u over de gevolgen van de huidige lockdown voor het onderwijs en het schooladvies aan uw kind.

Onderwijs
In het onderwijsaanbod aan de groepen 8 concentreren wij ons momenteel op de kernvakken. Daarmee willen we leerlingen ook in deze coronatijd zo goed mogelijk voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs en voorkomen dat zij leerachterstanden oplopen. Uiteraard hebben we ook en zo goed als mogelijk ‘oog op afstand’ voor het wel en wee van uw kind. Leerlingen die normaliter extra ondersteuning ontvangen en kwetsbaar zijn in hun ontwikkeling, worden op enkele momenten in de week ook op school begeleid. Deze begeleiding op school kunnen en mogen wij niet bieden aan alle leerlingen. Dit met het oog op de gezondheidsrisico’s voor zowel leerlingen als personeel, wanneer hele groepen op school aanwezig zouden zijn.
Momenteel wordt het onderwijsaanbod en de toetsing in de periode na de heropening gepland. Wij gaan hierbij uit van en hopen op een heropening op 8 februari en informeren de ouders van alle groepen nader zodra deze datum definitief is.
Schooladvies en eindtoets
Normaliter zijn scholen verplicht om het schooladvies uiterlijk 1 maart in het onderwijskundig rapport van de leerling op te nemen en dit met ouders en leerlingen te bespreken. Vanwege de lockdown en de voorjaarsvakantie heeft het ministerie van OCW deze uiterlijke datum dit jaar verschoven naar 15 maart. Het uitgangspunt in het schooladvies is ‘kansrijk adviseren’. Wij baseren ons daarbij op de ontwikkeling en groeilijn van uw kind gedurende de gehele basisschoolperiode.
Over de schooladviezen en de definitieve data van aanmelding op de scholen voor voortgezet onderwijs hebben wij momenteel overleg met deze scholen. Naar verwachting houdt het voortgezet onderwijs zo goed als mogelijk rekening met het uitstel van het schooladvies door de basisscholen.

De eindtoets groep 8 vindt gewoon doorgang dit jaar en de mogelijkheid van heroverweging van het schooladvies na bekendmaking van het toetsresultaat blijft bestaan.

De school van uw kind neemt in deze periode contact met u op om het adviesgesprek te plannen. In dat gesprek is er uiteraard ook ruimte voor vragen over de gang van zaken in groep 8 de komende maanden.

Tot slot bedank ik u voor uw begrip, samenwerking en ondersteuning en wens ik u veel gezondheid toe in deze moeilijke tijd.

Hartelijke groet,
Paul Meessen Directeur-bestuurder SKOSO