https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest Raad van Toezicht | SKOSO

Raad van Toezicht

SKOSO hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een directeur-bestuurder en een raad van Toezicht.
De dagelijks leiding is in handen van de directeur-bestuurder, drs. P.W.J.M. Meessen. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

  • De heer drs. Meine Stoker, voorzitter
  • De heer drs. Martin Heeffer, lid
  • Mevrouw Ir. Jeanne Hendriks- van Kemenade, lid
  • De heer Ir. Jack van Lieshout, lid

 

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor 5 taken:

  • Zorgdragen voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
  • Het uitoefenen van een aantal bevoegdheden zoals geregeld in de statuten en het bestuursreglement.
  • Het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder.
  • De directeur-bestuurder terzijde staan met raad en fungeren als klankbord.
  • Toezicht houden op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder.

 

Contacten met de Raad van Toezicht verlopen via het bestuurskantoor.
Tel: 0413-420706
Mail: dbonekamp@skoso.nl